Pronova Laboratories, gevestigd aan Kruitpad 16 1398 CP Muiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pronovalaboratories.com Kruitpad 16 1398 CP Muiden +31294466611

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pronova Laboratories verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Bankrekeningnummer
– IP Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pronovalab.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pronova Laboratories verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Pronova Laboratories neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pronova Laboratories) tussen zit. Pronova Laboratories gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Windows: Besturingssysteem waar overige programma’s op draaien en waar gegevens mee opgeslagen kunnen worden. Geen belang en verwachte gevolgen voor betrokkene.

Microsoft Outlook: Email programma waarmee informatie en gegevens worden uitgewisseld. Hiermee kan contact worden onderhouden met product gebruikers maar ook met klanten (distributeurs) om klachten af te handelen. Geen belang en verwachte gevolgen voor betrokkene.

Microsoft Excel: Wordt gebruikt om persoonsgegevens verzameld tijdens eerdere consumenten onderzoeken in op te slaan. Geen belang en verwachte gevolgen voor betrokkene.

Microsoft Word: Hierin zouden handmatig facturen kunnen worden gemaakt. Vooralsnog gebeurt dit via Worpress. Geen belang en verwachte gevolgen voor betrokkene.

WordPress: Online platform (website) om bestellingen te ontvangen en te coördineren. Ontvangt persoonsgegevens (naam, adres, IP, rekeningnummer, email adres, telefoonnummer), maakt orderbevestigingen en facturen. Slaat de gegevens op in online database. Geen belang en verwachte gevolgen voor betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pronova Laboratories bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard of zolang als dit volgend uit de bedrijfsvoering van toepassing is plus 3 extra jaren vanwege historische referte, waarna de gegevens zullen worden vernietigd.’

Delen van persoonsgegevens met derden

Pronova Laboratories verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pronova Laboratories gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pronova Laboratories en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pronovalab.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pronova Laboratories wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pronova Laboratories neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pronovalab.com.